Annuleringsverzekering van Snowsports Academy

Opleidingen, experiences of trainingen verzekerd tegen een kink in de kabel

Bij het boeken van een opleiding is een aanbetaling verplicht ook om zeker te zijn van een plek in de opleiding. Hoe eerder je de opleiding boekt, hoe groter het risico dat jouw opleiding door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Dit is natuurlijk al vervelend, maar als je dan ook nog een gedeelte of het hele bedrag van de opleiding kwijt bent, is het allemaal nog erger. Een goede annuleringsverzekering is daarom beslist geen overbodige luxe. Met de annuleringsverzekering van Snowsports Academy kun je zelfs annuleren tot één dag voor vertrek!
Sluit de verzekering af bij het inschrijven van de opleiding, experience of training en jouw opleiding, experience of training is verzekerd tegen annulering. De annuleringsverzekering loopt tot 24 uur voor aanvang van de opleiding.

Met de annuleringsverzekering van Snowsports Academy ben je o.a. verzekerd als:

  • Je ziek wordt vlak voor aanvang
  • Je een blessure krijgt
  • Een blessure hebt en je niet zeker weet of je op tijd gerevalideerd bent
  • Er een sterf geval in je familie is
  • Je een herexamen moet doen voor je school
  • zelfs als je geen reden hebt kan je nog een gedeelte terug kijken

Kosten annuleringsverzekering

Opleiding: Kosten:
NSI-opleiding €25,-
Module Anwärter €35,-
Module Anwärter Duaal €35,-
Module Anwärter Bus €10,-
Module NSI + Anwärter €60,-
Landes 1 Opleiding* €45,-
Experiences €20,- / €25,-

*Niet bij iedere Landes 1 opleiding is een annuleringsverzekering mogelijk, dit komt naar voren in de aanmelding

Voorwaarden voor annuleringsverzekering

Een opleiding, experience of training kan alleen geannuleerd worden als er een annuleringsverzekering is afgesloten. Als er geen annuleringsverzekering is afgesloten is men verplicht om de kosten, die voor een opleiding, experience of training staan, geheel te voldoen aan Snowsports Academy.

Artikel 1. Definities:
1.1. Verzekeringnemer: degene op wiens naam de verzekering wordt gesloten,
1.2. Verzekerde:
a. degene, op wie de verzekering van toepassing is (de hoofdverzekerde),
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e), of huisgeno(o)t(e) en hun ongehuwde inwonende kinderen, voor zover de verzekering voor hen wordt aangegaan,
1.3. Opleidingen: Opleidingen, Experiences en Trainingen
1.3. Snowsports Academy: Snowsports Academy B.V. te Limmen is de verzekeraar,
1.4. Huisgeno(o)t(en): degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan) ingeschreven,
1.5. a. Opleidingskosten: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor opleidingen/experiences/trainingen van Snowsports Academy, verblijf via Snowsports Academy en opleidingskosten. Kosten van (deel)reizen, excursies en dergelijke die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, worden hier niet onder begrepen,
b. Vervoerskosten: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor vervoer dat via Snowsports Academy geboekt is,
1.6. Annulering: het redelijkerwijs noodzakelijk afzien van een opleiding van Snowsports Academy, ten gevolge van een van de wil van verzekerde onafhankelijk, onvoorzien voorval,
1.7. Annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) opleidingskosten in geval van annulering,
1.8.Familieleden in de 1e en 2e graad:
1e graad: echtgenoot/echtgenote/levenspartner, (schoon)-ouders, (aangetrouwde) kinderen,
2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.

Artikel 2. De verzekering is van kracht:
2.1. Vanaf de inschrijfdatum van de opleiding tot 24 uur voor aanvang van deze opleiding, 
2.2. Annuleringverzekering kan tot 2 werkdagen na inschrijving van de opleiding worden afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen:
Verzekerde moet - op straffe van verlies van rechten - bij schade:
3.1. a. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het voorval (zie artikel 4), annuleren bij Snowsports Academy,
b. de omvang van de schade zoveel mogelijk beperken,
3.2. de volgende documenten inzenden:
a. inschrijfbevestiging respectievelijk opleidingsfactuur,
b. bewijsmiddelen met betrekking tot de reden van annuleren.

Artikel 4. Verzekerde annuleringsredenen:
4.1 Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. verzekerde,
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede zijn huisgenoten, voorzover er sprake is van, resp. reële kans bestaat op direct levensgevaar,
4.2. Na boeking van de opleiding geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap van de verzekerde,
4.3. Een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen, na het afleggen van het eindexamen voor een meerjarige schoolopleiding,
4.4. Andere redenen zie artikel 6.

Artikel 5. Uitgekeerd wordt:
5.1. a. de annuleringskosten die na annulering verschuldigd zijn,
b. na het bekijken of het verplaatsen van een opleiding mogelijk is en blijkt dat dit niet kan.

Artikel 6. Aanvulling:
6.1 Bij andere redenen dan genoemd in artikel 4 gaat Snowsports Academy over tot uitbetaling:
a. Bij annuleren tot 1 maand voor aanvang van de opleiding betaald Snowsports Academy de volledige opleidingskosten min de aanbetaling terug,
b.Bij annuleren tot 2 weken voor aanvang van de opleiding betaald Snowsports Academy 50% min de aanbetaling terug,
c. Bij annuleren vanaf 2 weken voor aanvang van de opleiding betaald Snowsports Academy 0% terug.

Artikel 7. Recht op uitkering:
Bij annulering voor vertrek heeft alleen de op de polis genoemde verzekerde recht op uitkering.
Bij af- of onderbreking van de opleiding wordt geen vergoeding gegeven.

Artikel 8. Schadebetaling:
8.1. Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding door Snowsports Academy zijn vastgesteld, gaat Snowsports Academy tot betaling over aan verzekeringnemer.