Algemene voorwaarden voor opleidingen/experiences/trainingen van Snowsports Academy

Inschrijven
Je kunt jezelf inschrijven voor alle opleidingen middels het online inschrijfformulier. Na ontvangst en de bevestiging -vanuit Snowsports Academy- van jouw inschrijving ben je ingeschreven. Je verplicht jezelf hiermee tot het betalen van de aanbetalingskosten. De aanbetaling dient uiterlijk twee weken na inschrijving te zijn voldaan. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd als de bedenktijd is verstreken. Alleen als de opleiding, waarvoor je je hebt ingeschreven vol is, kan de aanbetaling worden gerestitueerd.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd toe te sturen. Snowsports Academy zal met alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk omgaan en deze niet zonder toestemming aan derden vestrekken.

Bedenktijd
Na inschrijving van een opleiding, experience of training is er 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan er kosteloos geannuleerd worden. De bedenktijd vervalt bij boekingen waarbij de aanvang van de opleiding of training binnen deze 14 dagen zal zijn.

Betalingen
Met het inschrijven middels het online inschrijfformulier ben je definitief ingeschreven voor de door jou opgegeven opleiding(en)/experience/training van Snowsports Academy.

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en een factuur van de totale opleidingskosten. De aanbetaling van deze opleiding(en)/experience/training dient uiterlijk twee weken na inschrijving te zijn voldaan. De totale kosten van de opleiding(en)/experience/training dienen uiterlijk vier weken vóór de startdatum van de (eerste) opleiding te zijn bijgeschreven op de rekening van Snowsports Academy in Limmen. Schrijf je jezelf laat in, maak dan de totale kosten in één keer over. Bij late inschrijving moet je er rekening mee houden dat, de factuur en de bevestiging, langer kan duren.

Opleidingskosten overmaken
Voor optimaal betaalgemak ontvang je een betaallink. We vragen jou de betaling voor de opleiding te voldoen via deze betaallink. Voor de actuele betaalstatus kun je ook altijd inloggen met jouw inloggegevens via onze website.

Je kan pas aan de opleiding(en)/experience/training meedoen als het, daarvoor bepaalde, bedrag is bijgeschreven op de rekening van Snowsports Academy. 

 • Bij aanmelding voor de losse module NSI of de losse module 2e helft Anwärter dien je een aanbetaling te doen van € 100,-
 • Bij aanmelding voor de module NSI + de module 2e helft Anwärter dien je een aanbetaling te doen van € 200,-
 • Bij aanmelding voor de Landesopleiding dien je een aanbetaling te doen van € 50,-
 • Bij aanmelding voor een experience dien je een aanbetaling te doen van € 100,-

Nederland 
Opleidingen/Membership/Experience
IBAN: NL29 RABO 0339 9556 27 
BIC: RABONL2U

België 
Algemeen 
IBAN: BE21 7350 0615 1303
BIC: KREDBEBB

Annulering
Het annuleren van een opleiding, experience of training kan alleen kosteloos binnen veertien dagen na inschrijving. Een opleiding, experience of training kan na veertien dagen alleen nog geannuleerd worden als er een annuleringsverzekering is afgesloten. Als er geen annuleringsverzekering is afgesloten is men verplicht om de kosten, die voor een opleiding, experience of training staan, geheel te voldoen aan Snowsports Academy. 

Indien een deelnemer door wat voor omstandigheden dan ook zelf beslist niet aan de opleiding, aan bepaalde opleidingsmomenten of aan het examen mee te doen, zal hiervoor geen restitutie plaats vinden of vervanging worden aangeboden.
Als een deelnemer door ziekte of andere persoonlijke oorzaken niet aan de opleiding, opleidingsmomenten of examen kan deelnemen, zal hiervoor geen restitutie plaatsvinden of vervangen worden aangeboden. 

Kijk hier voor de Annuleringsvoorwaarden van Snowsports Academy.

De inschrijving is bindend, annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Alleen als de opleiding(en), experience of training waarvoor je je hebt ingeschreven vol is, kunnen de reeds overgemaakte kosten worden gerestitueerd. Dit zal binnen een termijn van twee weken zijn gebeurd.
Als je jezelf hebt ingeschreven voor de module NSI + de module 2e helft Anwärter, maar je haalt het NSI-diploma niet, dan kun je twee dingen doen:

 1. Je gaat mee met de module 2e helft Anwärter. Je doet daar gewoon mee met de 2e helft Anwärter, maar je doet een dag voor het Anwärterexamen, examen voor de NSI-opleiding. 
  Als je dit goed afrondt, dan kan je de dag erna gewoon mee doen met het Anwärterexamen en sla je dus misschien twee vliegen in één klap.
 2. Je laat het bedrag voor de module 2e helft Anwärter staan voor de volgende keer.

Snowsports Academy behoudt altijd het recht om een opleiding te verplaatsen van locatie of datum. Opleiding(en)/experience/training zijn niet overdraagbaar op anderen en kunnen dus alleen gevolgd worden door de persoon op het inschrijfformulier.

Eigen risico
Deelnemen aan de opleiding geschiedt volledig op eigen risico. Snowsports Academy is niet aansprakelijk voor enige tijdens de opleiding opgelopen schade/letsel van of aan de deelnemer, of enige door de deelnemer tijdens de opleiding veroorzaakte schade/letsel aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Snowsports Academy.

Overmacht
Voor het organiseren, geven en afsluiten van een opleiding is Snowsports Academy afhankelijk van veel partijen en omstandigheden. Er kunnen zich situaties vóór-, tijdens- of na de opleiding voordoen die buiten de invloed en verantwoording van Snowsports Academy vallen, waardoor de start, de voortgang of het afsluiten (deelname aan het examen en het behalen van het diploma) van de opleiding beperkt of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

De volgende voorbeelden van deze zogenoemde overmachtssituaties kunnen zich voordoen:

 • Het voordoen van Seismische fenomenen en Natuurrampen. Denk hierbij aan aardbevingen, lawines, wateroverlast, storm of stormschades. Het kan hierdoor gebeuren dat skigebieden tijdelijk of gedurende de gehele opleiding worden afgesloten door bijvoorbeeld schade aan de liften of liftgebouwen.

 • Het uitbreken van Pandemieën, Epidemieën of ziektes.
  Hierdoor kunnen vanuit overheden en/of overheidsorganen in de landen waar Snowsports Academy mee te maken heeft, beperkingen worden opgelegd die het onmogelijk maakt om een opleiding te geven of te continueren. Ook kunnen deze overmachtssituaties andere consequenties hebben voor de opleiding. Denk hierbij aan bepaalde beperkingen of voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid voor het geven van de opleiding. Snowsports Academy zal iedere deelnemer dan ook vragen zich aan deze regels te houden, waarbij eventuele daardoor ontstane extra kosten voor rekening van de deelnemer aan de opleiding komen.

 • Het weer kan van beperkende of uitsluitende invloed zijn op de opleiding. Denk hierbij aan veel wind, waardoor de liften niet gaan. Denk aan het stijgen van de temperatuur waardoor er te weinig sneeuw is voor het geven van de opleiding. Maar juist ook te veel sneeuwval of regen kan een oorzaak zijn waardoor met het oog op lawine gevaar het geven of continueren van een opleiding onmogelijk is. Zo zijn er nog legio weersvoorbeelden te noemen die beperkende of uitsluitende invloeden hebben op de continuïteit van de opleiding.

 • Technische/mechanische problemen aan liften, sneeuwkanonnen, vloerkoeling of vervoersmiddelen kunnen zorgen voor beperkende of uitsluitende invloed op de opleiding. Denk hierbij aan lekkage aan de vloerkoeling of een kapotte halkoeling in een sneeuwhal. Denk aan het uitvallen van liften door stroomuitval of mechanische problemen in een skigebied.

 • Nucleaire rampen of andere door mensen, machines of fabrieken veroorzaakte rampen die de veiligheid van de deelnemer of personeel van Snowsports Academy in gevaar brengen, kunnen de oorzaak zijn van het niet geven of stoppen van een opleiding.

 • Oorlogen, terroristische aanslagen of andere vijandelijk situaties kunnen er voor zorgen dat de opleiding niet geven kan worden of onderbroken moet worden.

 • De verantwoording van Snowsports Academy voor de veiligheid jegens de deelnemers en haar personeel kunnen van invloed zijn voor het geven en continueren van een opleiding. Ook als er vanuit de overheid, regionale overheden of andere instanties (denk in de bergen aan de Lawine waarschuwingsdienst) geen negatieve adviezen worden gegeven voor het geven van opleidingen, kan Snowsports Academy als professioneel opleidingsinstituut anders beslissen, waardoor de opleiding onderbroken wordt of zelfs gestopt wordt. Ook kan het zijn dat Snowsports Academy in verband met de veiligheid van de deelnemers en haar personeel aanvullende regels opstelt. Deze regels dienen om de veiligheid en/of de gezond van iedereen tijdens de opleiding zoveel mogelijk te kunnen beschermen. Deze regels dienen door alle deelnemers en haar personeel te worden nageleefd.

Overmachtsituaties zijn niet te voorzien
Overmachtsituaties zoals boven genoemd of andersoortige overmachtssituaties zijn Snowsports Academy niet toerekenbaar, waardoor Snowsports Academy geen schuld treft. Snowsports Academy kan in deze gevallen helaas haar verplichtingen jegens de deelnemers niet nakomen.

De gemaakte kosten van de opleiding of van het niet ontvangen/genoten deel, worden niet gerestitueerd. Ook eventuele door de deelnemer extra te maken kosten, komen voor rekening van de deelnemer zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onverwachte extra reiskosten of overnachtingskosten.

Snowsports Academy zal indien mogelijk alternatieven aanbieden en organiseren, zodat iedere deelnemer alsnog de kans krijgt te voldoen aan de opleidingseisen en het examen van de opleiding kan afleggen. Extra kosten hiervoor komen voor rekening van de deelnemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan baantoegang of liftpas, overnachtingen, reiskosten, verzekeringskosten of trainingskosten.

Wij raden iedere deelnemer aan om een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten!

Vanaf het jaar 2000 tot nu, is er slechts één geval van overmacht opgetreden. Door te veel wind zijn er 4 van de 6 opleidingsdagen uitgevallen. Hierdoor werden de eindtermen van de opleiding niet gehaald en kon er geen examen worden afgelegd. Snowsports Academy heeft vervolgens voor alle deelnemers een persoonlijke oplossing gevonden, waardoor de deelnemers alsnog aan de  minimale opleidingseisen voldeden en aan het examen hebben kunnen deelnemen. De kosten hebben we beperkt gehouden.

Baangarantie
Wat houdt de baangarantie precies in?

 • Snowsports Academy zal zich gedurende zes maanden na het behalen van het Anwärterdiploma maximaal inspannen om voor jou een geschikte baan te vinden, hetzij rechtstreeks bij een skischool hetzij bij Baanbemiddelingsbureau. In dat laatste geval word je gedetacheerd bij een door Snowsports Baanbemiddeling geselecteerd bedrijf.
 • De aangeboden functie is er een voor onbepaalde tijd of voor de bepaalde tijd van minimaal twee maanden.
 • Wanneer je je niet volledig inzet om in aanmerking te komen voor een geschikte functie, bijvoorbeeld door niet tijdig of niet representatief te verschijnen op een sollicitatiegesprek, of afziet van een jou aangeboden functie, vervalt je beroep op de baangarantie.
 • Je beroep op baangarantie vervalt indien blijkt dat, na 3 sollicitatie procedures bij 3 verschillende organisaties, dit niet heeft geleid tot een aanstelling.
 • Mocht Snowsports Academy, ondanks haar maximale inspanning om voor jou binnen de baangarantieperiode van zes maanden een geschikte baan te vinden, daar onverhoopt niet in slagen, dan heb je als compensatie recht op één van de volgende opties naar eigen vrije keuze:
  • Verlenging van de baangarantieperiode op basis van dezelfde voorwaarden met zes maanden, of
  • Een voucher ter waarde van € 800,-, te besteden aan een (deel)opleiding, cursus of training bij Snowsports Academy naar jouw keuze. De voucher is geldig tot zes maanden na het einde van de baangarantieperiode.

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een baangarantie? 

 • Je hebt je 1e en 2e deel van de Anwärter opleiding succesvol afgerond met een erkend Snowsports Academy diploma.
 • Je hebt je e-portfolio ingeleverd.
 • Je bent minimaal 2 weken in februari beschikbaar.
 • Je meldt je binnen 4 weken na de positieve uitslag van je Anwärter examen aan bij Snowsports Academy Baanbemiddeling.
 • Je bent per direct na je aanmelding beschikbaar voor een baan.

Klachtenreglement Snowsports Academy
Het klachtenreglement is hier te downloaden.